Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice k hasičskému pětiboji Telč 19.9.2009

27. 8. 2009
 
                                                                        
Propozice k VIII. ročníku hasičského pětiboje - Telč 2009
 
Všeobecná ustanovení:
 
Pořadatel:                                HZS kraje Vysočina, stanice Telč a JSDH Telč
Datum konání:                        19. září 2009
Místo konání:                          HZS kraje Vysočina, stanice Telč
Prezentace závodníků:            19. září 2009 08.30 – 09.30 hodin
Seznámení s disciplínami :     09.30 – 09.50 hodin
Start soutěže:                          19. září 2009 v 10.00 hodin, nástupem v jednotné ústroji PS II           
                                                                                                          
Zabezpečení stravy:                formou cestovních náhrad
Podání přihlášek:                    zaslat písemně nebo e-mailem do 16. 9. 2008                            
                                                HZS kV, stanice Telč, Luční č.586, 588 56 Telč-Staré město
                                                josef.muransky@hasici-vysocina.cz, 606 756 019, 950 272 111
                                                fax: 950 272 115
Vedení soutěže:
Velitel soutěže:                      npor. Josef Muranský
Velitel technické čety:          nprap. Vítězslav Chalupa                                                
Technická četa:                    Příslušníci stanice Třešť ( 4 příslušníci )
                                               JSDHO Mrákotín, Stará Říše, Mysletice a Telč ( 10 členů )                                                                                                                      
Sčítací komise:                      Mgr. Věra Hájková
Prezence:                               Mgr. Věra Hájková                          
Hlavní rozhodčí:                   ppor. Jiří Šindelář
Rozhodčí:                              nprap. Roman Neuwirt,
                                               pprap. Aleš Němeček
                                               pprap. Martin Kodys
                                               nstržm. Josef Šilhavý
                                               nstržm. Petr Kotoun
                                               nstržm. Jiří Plunder
                                               nstržm. Pavel Stuchlík
                                               Jan Kněžíček
                                               Zdeněk Busta
                                               Antoním Fic
                                               Zdeněk Dočkal
                                               Vlastimil Snížek                   
 
Zdravotník:                          Helena Hamzová
Časomíra:                            ÚO Třebíč 1+1
           
 
Technická ustanovení:
Výstroj a výzbroj      - ochranný oděv zásahový kabát včetně vložky a kalhoty PS II
                  - zásahová obuv , ochranné rukavice, zásahová přilba pro hasiče
                  - kompletní izolační VDP
                 výstroj a výzbroj si přiveze každé družstvo či jednotlivec vlastní !!!
Popis disciplín
1.  Vynesení dvou hadic „B“ do druhého poschodí a uložení do připravené přepravky.
2.  Pomocí lana vytáhnout 20 kg závaží ručkováním ( ne taháním přes parapet ) do 2. poschodí a odložit na určenou podložku.
3.  Překonání bariéry o výšce 2 m ( v případě nepřekonání bariéry se připočítává čas 2 minut ).
4.  Pomocí úderů palice ( 6,5 kg ) přemístitzávaží ( cca 75 kg ) ve vodících lyžinách o 1,5 m, je zakázáno páčení, vlečení nebo strkání závaží. Po skončení se palice odloží, ne odhodí !!!
5.  Přenést2 ks barelů o hmotnosti cca 2 x 20 kg na vzdálenost 7 m a odložit ( ne upustit ).
6. Provést 60 úderů celkem střídavě nahoru a dolů v HemerBoxu ( údery počítá rozhodčí ).
7. Z místa „požáru“ přemístit figurínu (cca 70 kg) na vzdálenost 30 m a odložit za vyznačenou hranici, ne odhodit. Figurínu transportovat obouruč tažením. Zakazuje se figurínu tahat za oděv, hlavu nebo končetiny.
8.  Uchopit uzavíratelnou proudnici zavodněného vedení dvou hadic „C“ a natáhnout o 20 m, následně provést výstřik na srážecí terč skrz bariéru s oknem ( rozměry - pravidla požárního sportu ), minimálně jednou nohou překonat čáru stříkání před zahájením stříkání.               Došlap oběma nohama na desku která zastaví časomíru.
 
Pravidla pro provedení disciplín
Soutěžící startuje v předepsané výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem, upnutou ochrannou maskou a spuštěným vzduchem. Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny. Minimální zásoba vzduchu 80% objemu láhve. Soutěžící nesmí po celou dobu pokusuodložit žádnou část výstroje či výzbroje a sejmout masku. Pokud se tak stane ( např. dýchací problémy ),  je účastník diskvalifikován. V průběhu závodu jsou povoleny pauzy, ale závod musí býtukončen do 8 minut od startu jinak následuje diskvalifikace. Mezi disciplínami se soutěžící muže pohybovat dle svých možností ( tj. i zastavit a nabrat sil ).     
Soutěž se koná za každého počasí.                                                                                                     Soutěží se v těchto kategoriích:                                                                                                                          1. Jednotlivci - příslušníci HZS krajů a podniků s platnou lékařskou prohlídkou a splňující podmínky pro práci v dýchací technice – zodpovídá zaměstnavatel soutěžícího.                                                                 2. Družstva složená z příslušníků jednoho HZS kraje nebo podniku.                                                                   3. Jednotlivci - členové JSDH obcí s platnou lékařskou prohlídkou a splňující podmínky pro práci v dýchací technice – zodpovídá odpovědný zástupce zřizovatele..
Penalizace za chybné provedení disciplín.
120 sekund – nepřekonání bariéry o výšce 2 m
10 sekund - odhození palice, upuštění barelů, odhození figuríny a tahání lana přes parapet
Dodatek:
Pořadatel si vyhrazuje právo provést případné úpravy pravidel tak, aby byl v závislosti na počtu startujících zajištěn plynulý a časově reálný průběh soutěže. S případnými úpravami pravidel budou startující seznámeni na poradě před započetím soutěže. Uzávěrka přihlášek proběhne dne 16 . 9. 2008, s tím, že je možné se přihlásit buď telefonicky na č. 606 756 019, faxem na č. 950 272 115 nebo e-mailem na adrese josef.muransky@hasici-vysocina.cz. Pokud k výše uvedenému termínu nebude přihláška doručena, nelze neregistrovanému zájemci garantovat jeho účast na soutěži, ta bude možná pouze v případě, že to časový harmonogram umožní.
 
Přihláška
 
do soutěže v hasičském pětiboji, Telč 2009.
 
……………………………………………………………………….
                                            HZS kraje nebo podniku
 
                                                          
přihlašuje družstvo: …………………………………………………………………………                                                                                   název družstva
 
 
jednotlivce: …………………………………………………………………………………..
                                                              počet jednotlivců
                                                               
Seznam soutěžících:                                                                                      
 Jméno a příjmení            datum narození                ÚO včetně stanice                 podpis        
 
1.………………………     ……………….          …………………………….         ……………..
2.………………………     ……………….          …………………………....         …………….. 3.………………………     ……………….          …………………………….         …………….. 4.………………………     ………………..         ………………...…………...        …………….. 5.………………………      ……………….         ……………………..............        ……………..   6.………………………      ……………….         ……………………..............        …………….. 7.………………………      ……………….         ……………………..............        …………….. 8.………………………      ……………….         ……………………..............        ……………..
 
Přihlašovatel potvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost pro práci v dýchací technice. Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů pořadateli soutěže na dobu nezbytnou pro provedení soutěže a pro vyhodnocení soutěže.
 
 
                       
V ……………….. dne……….                                
 
   
  
                                                                
 …………………………………………...                          …………………………………
        podpis přihlašovatele                                                       razítko přihlašovatele